Legea 544 privind accesul la datele de interes public


Lista documentelor de interes public:

I.Organizarea şi funcţionarea generală

 1. Ordine, instrucţiuni, regulamente şi alte documente cu caracter normativ elaborate de MEN
 2. Organigrama instituţiei şi fişele posturilor angajaţilor.
 3. Programe şi strategii /Programe manageriale,
 4. Calendarul activităţilor educative,
 5. Rapoarte de activitate.
 6. Lista partenerilor şi a programelor/proiectelor de colaborare în parteneriat

II.Plan şcolarizare, reţea şcolară, normare, salarizare,evidenţă informatizată

 1. Graficul de acţiuni privind fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei şcolare
 2. Reţeaua, profilul şi datele de contact
 3. Statistici privind reţeaua şcolară şi populaţia şcolară.
 4. Normative referitoare la funcţionarea personalului nedidactic în sistemul de învăţământ.
 5. Metodologii, fişe-tip de evaluare şi rezultate ale concursurilor de acordare a gradaţiilor de merit, a premiilor şi distincţiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare şi nedidactice.
 6. Lista beneficiarilor programelor naţionale de sprijin pentru elevi.

III. Curriculum

 1. Planuri – cadru şi programe şcolare pe discipline de învăţământ.
 2. Lista manualelor.
 3. Structura anului şcolar în curs.
 4. Grafice semestriale/anuale de asistenta
 5. Regulamente şi grafice privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare; rezultate obţinute.
 6. Reglementări legale privind inscrierea elevilor la scoala;
 7. Metodologii şi grafice de organizare şi desfăşurare a examenului de Evaluare Nationala, decizii numire comisii, lista centrelor de examen şi evaluare, rezultatele examenului.
 8. Lista programelor şi proiectelor cu finanţare europeană derulate în scoala
 9. Proceduri privind perfecţionarea personalului prin grade didactice.
 10. Oferta de formare continuă a CCD.
 11. Reţeaua furnizorilor de formare

IV.Resurse umane

 1. Situaţii statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare şi nedidactice
 2. Metodologia şi calendarul privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
 3. Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice si nedidactice.
 4. Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice.

V. Planificare financiară şi evidenţă contabilă

 1. Resursele financiare ale unitatii scolare.
 2. Bugetul de venituri şi cheltuieli pe an financiar.
 3. Bilanţ contabil şi execuţie bugetară.

VI. Investiţii

 1. Planuri şi programe de investiţii.
 2. Rapoarte privind utilizarea fondurilor de investiţii.
 3. Documente de atribuire a achiziţiilor publice, rezultate ale licitaţiilor.

VII. Secretariat

 1. Indicatorul termenelor de păstrare al documentelor
 2. Statistici semestriale şi anuale privind reclamaţiile şi sesizările înregistrate

În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

‐ Informaţii cu privire la datele personale ale angajaților

‐ Informaţii clasificate potrivit legii;

 

 

Link - Detalii aici