HOTĂRÂREA NR. 115/ 11.03.2020

   Consiliul de administrație al Colegiului Național ”Nichita Stănescu ” Ploiești constituit prin decizia nr. 116/ 14.09.2018, având în vedere :

*Decizia nr. 116/2018 privind componența Consiliului de administrație a Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești;             

*Ordinul MEN pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22.09.2014;

* Legea 1/2011-Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

* Regulamentul Intern;

* Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OM nr. 3027/2018;

* Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus,

 

HOTĂRĂȘTE:        

 

            Art.1  Se aprobă modalitatea de recuperare a procesului educaţional în perioada suspendării cursurilor astfel:

            -pentru 11.03.2020 - 13.03.2020, recuperarea orelor de curs se va face prin transmiterea on-line de suport teoretic, fişe de lucru şi teste cu barem de evaluare şi notare, pentru fiecare disciplină şi fiecare cadru didactic, proporţional cu numărul de ore;

            - pentru perioada 16.03.2020 - 20.03.2020, recuperarea orelor de curs se va realiza în perioada 30.03.2020 - 03.04.2020. Activităţile specifice programului "Şcoala altfel" se vor recupera în zilele de sâmbătă şi duminică, până la sfârşitul anului şcolar.

            Fiecare cadru didactic va prezenta propunerea de activităţi extraşcolare.

            Cadrele didactice vor lucra de acasă şi vor ţine evidenţa elevilor care vor participa la activităţile on-line.

            Personalul de pază şi mecanicul şcolii va respecta graficul de lucru.

            Personalul de îngrijire şi curăţenie va veni prin rotaţie.

            Personalul administrativ va lucra de acasă şi va fi prezent numai în cazul în care situaţia o impune.

            Serviciul secretariat va veni prin rotaţie, zilnic, de luni până vineri, în programul 8,00-16,00.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință elevilor, întregului personal al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești, prin afişare pe site-ul şcolii şi la avizier.

 

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PROF. DR. ARGEȘANU CARMEN